Aspects of Gypsy Traveller life

The Riverfront,

Bristol Packet Wharf, Newport NP20 1HG – FREE ADMISSION

An Arts Council of Wales funded project gets the green light

Shamus Mcphee’s ‘Aspects of Gypsy Traveller life’ opens 4th July 2015 to 28th July 2015

The Romani Cultural & Arts Company is proud to announce an exciting new venture that will enable the development of innovative artworks by established and emerging Gypsy and Traveller artists. The Gypsy Maker project will engage the Gypsy, Roma & Traveller communities with the wider public in ongoing dialogue about the ways in which art continues to inform our lives. ‘An exciting, unique and inclusive project’ says Jane Hutt Minister of Finance, Welsh Government.

Shamus McPhee is a Scottish Traveller, artist and activist. He holds a M.A. in Celtic Hispanic Studies from Aberdeen University, Aberdeen. The exhibition, ‘Aspects of Gypsy Traveller Life’, will consist of new which examines attitudes witnessed in the social response to Gypsy Traveller culture in Scotland.

“It is good to see an exhibition of gypsy/traveller art planned for Newport in the prestigious Riverfront venue. As well as allowing the public to enjoy the works of art it will encourage greater understanding of Gypsy/Traveller culture and lifestyle – fostering better community relations for the benefit of all. I hope very many people take the opportunity to view this important exhibition.” John Griffiths, Assembly Member.

Shamus will donate a piece a piece of his new work to the Romani Cultural & Arts Company collection. This newly founded venture aims to establish a much needed national collection of Gypsy, Roma & Traveller art that everyone will benefit from.

Please click here to visit Romani Arts Flickr Album: www.flickr.com

Press coverage notably from (Travellers Times, National Association of Teachers of Travellers+Other Professionals, the riverfront & Arts Council England)

The Romani Cultural and Arts Company is not responsible for the content of external Internet sites.

————————————————————

Glan yr Afon,

Bristol Packet Wharf, Casnewydd NP20 1HG – MYNEDIAD AM DDIM

Cymeradwyaeth i broject a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Bydd ‘Aspects of Gypsy Traveller life’ gan Shamus McPhee ar agor rhwng 4 Gorffennaf 2015 a 28 Gorffennaf 2015

Mae’r Cwmni Celf a Diwylliant Romani yn falch o gyhoeddi menter gyffrous newydd a fydd yn rhoi hwb i weithiau celf arloesol gan artistiaid sefydledig a newydd o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr. Bydd y project Gypsy Maker yn cysylltu cymunedau o Sipsiwn, Roma a Theithwyr â’r cyhoedd ehangach mewn sgwrs barhaus ynghylch y ffyrdd y mae celf yn parhau i lywio ein bywydau. Mae’n ‘gyfle cyffrous, unigryw a chynhwysol’ yn ôl Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru.

Mae Shamus McPhee yn Deithiwr Albanaidd, yn artist ac yn ymgyrchydd. Mae ganddo radd M.A. mewn Astudiaethau Sbaenaidd Celtaidd o Brifysgol Aberdeen, Aberdeen. Bydd yr arddangosfa ‘Aspects of Gypsy Traveller Life’ yn cynnwys gwaith newydd sy’n astudio agweddau a welwyd yn yr ymateb cymdeithasol i’r diwylliant Sipsiwn a Theithwyr yn yr Alban.

“Mae’n wych gweld arddangosfa o gelf sipsiwn/teithwyr yn dod i leoliad mawreddog Glan yr Afon yng Nghasnewydd. Yn ogystal â rhoi’r cyfle i’r cyhoedd fwynhau gwaith celf, bydd yn annog dealltwriaeth well o ddiwylliant a bywyd Sipsiwn/Teithwyr – gan feithrin perthnasau cymunedol gwell er budd pawb. Gobeithiaf y bydd llawer o bobl yn achub ar y cyfle i gael golwg ar yr arddangosfa bwysig hon.” John Griffiths, Aelod Cynulliad.

Bydd Shamus yn rhoi un o’i ddarnau newydd o waith i gasgliad y Cwmni Celf a Diwylliant Romani. Nod y fenter newydd hon yw sefydlu casgliad cenedlaethol pwysig o gelf Sipsiwn, Roma a Theithwyr y gall pawb gael budd ohono.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.