Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium

g39

Oxford Street, Cardiff, South Glamorgan CF24 3DT

Tuesday 7 July 2015 – 9am – 1pm

The Romani Cultural & Arts Company is proud to announce the Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium. The event, hosted by g39, will feature artists Daniel Baker and Shamus McPhee plus guests including Dr Ethel Brooks,  Associate Professor of Women’s and Gender Studies and Sociology at Rutgers University, US and a Tate-TrAIN Transnational Fellow at the University of the Arts London, Dr Colin Clark of The University of the West of Scotland and Nick Capaldi, Chief Executive of Arts Council of Wales. This varied range of speakers will engage the audience in conversation regarding the current state of GRT arts and their implications for wider society.

This unique event will take place in the context of the Gypsy Maker project; an exciting new RCAC venture that facilitates the development of innovative works by established and emerging GRT artists. The project aims to stimulate dialogue across communities about the ways in which art continues to inform our lives. For this inaugural presentation of the project the RCAC has commissioned exhibitions of new work by Daniel Baker, Romani Gypsy and Shamus Mc Phee, Scottish Traveller.

“The arts help us to express what’s distinctive and singular, but also what unites and binds us together.  I look forward to exploring these and many other issues when we convene for the Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium.” Nick Capaldi, Chief Executive Arts Council of Wales

“We are very excited indeed to be working with the Romani Cultural & Arts Company. The Gypsy Maker Project makes a significant contribution to contemporary art discourse and its practice in the context of GRT communities. It’s an honour to be hosting such a high profile event at g39 and we are looking forward to a continuing partnership between the two organisations and their respective communities.” Chris Brown, co-director of the artist-led gallery g39.

The half-day symposium will be followed by a visit to Baker’s exhibition ‘Makeshifting: Structures of Mobility’ at Art Central, Barry. The private view of McPhee’s exhibition ‘Aspects of Gypsy Traveller Life’ will take place in the evening at The Riverfront, Newport.

We anticipate great interest for this exciting event so please book your place early by writing to The Romani Cultural & Arts Company at: isaacblake@romaniarts.co.uk

Please download any of the resources and day’s materials below:

Delegate’s Pack

Press coverage notably from (Arts Council of Wales, Cardiff Third Sector Council, National Association of Teachers of Travellers+Other Professionals, GRTHM London, Wales Council for Voluntary Action, Travellers Times, ROMA VIRTUAL NETWORK, East Street Arts & The National Federation of Gypsy Liaison Groups)

The Romani Cultural and Arts Company is not responsible for the content of external Internet sites.

————————————————————

Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr

g39

Oxford Street, Caerdydd CF24 3DT

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2015 – 9am-1pm

Mae’r Cwmni Celf a Diwylliant Romani yn falch o gyhoeddi’r Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Bydd y digwyddiad, a gynhelir gan g39, yn cynnwys yr artistiaid Daniel Baker a Shamus McPhee a gwesteion eraill gan gynnwys Dr Ethel Brooks, Athro Cyswllt Cymdeithaseg ac Astudiaethau Menywod a Rhyw ym Mhrifysgol Rutgers, UDA, a Chymrawd Trawswladol Tate-TrAIN ym Mhrifysgol y Celfyddydau, Llundain, Dr Colin Clark o Brifysgol Gorllewin yr Alban a Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr amrywiaeth eang o siaradwyr yn ymgysylltu â’r gynulleidfa drwy sgwrs am gyflwr presennol y celfyddydau GRT a’r goblygiadau i’r gymdeithas ehangach.

Cynhelir y digwyddiad unigryw hwn yng nghyd-destun y project Gypsy Maker; menter newydd gyffrous gan RCAC sy’n rhoi hwb i waith arloesol gan artistiaid GRT sefydledig a newydd. Nod y project yw annog sgwrs rhwng cymunedau am y ffyrdd y mae celf yn llywio ein bywydau o hyd. Ar gyfer y cyflwyniad hwn i’r project, mae’r RCAC wedi comisiynu arddangosfeydd o waith newydd gan Daniel Baker, Sipsi Romani a Shamus McPhee, Teithiwr Albanaidd.

“Mae’r celfyddydau’n ein helpu i fynegi ein hunain, gan hefyd yn ein huno a’n clymu ynghyd.  Edrychaf ymlaen at ystyried y materion hyn, ymysg eraill, pan ymgasglwn yn y Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr .” Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru

“Rydyn ni’n gyffrous iawn am weithio gyda’r Cwmni Celf a Diwylliant Romani.  Mae’r Project Gypsy Maker yn cyfrannu’n sylweddol at sgyrsiau am gelf gyfoes ac arfer o fewn cyd-destun cymunedau GRT. Mae’n anrhydedd cael cynnal digwyddiad mor flaenllaw yn g39, ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth barhaus rhwng dau sefydliad a’u cymunedau perthnasol.” Chris Brown, cyd-gyfarwyddwr oriel g39, a arweinir gan artistiaid.

Yn dilyn y symposiwm hanner diwrnod, cynhelir ymweliad ag arddangosfa Baker, ‘Makeshifting: Structures of Mobility’ yn adeilad Celf Canolog, y Barri. Rhoddir golwg breifat ar arddangosfa McPhee, ‘Aspects of Gypsy Traveller Life’, gyda’r nos yn adeilad Glan yr Afon, Casnewydd.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.